دستگاه اندازه گیری شدت نور

دستگاه اندازه گيری شدت نور
 
 
واحد سنجش روشنایی
واحد سنجش روشنایی بر حسب لوکس است . هر لوکس ميزان روشنایی یک متر مربع از سطحی است که شدت نوری برابر یک لومن بر آن تابيده شود به صورت تجربه می توان گفت که روشنایی یک لوکس ميزان نوری است که از یک شمع در فاصلۀ یک متری دیده می شود .

دستگاه اندازه گيری شدت نور
لوكس متر ( نورسنج )
 شدت یک منبع نور را با دستگاهی موسوم به فوتومتر یا نورسنج اندازه مي گيرند . نورسنج شدت یک منبع نور را با منبع معينی بر حسب شمع مقایسه می کند . این نورسنجها یا از نوع نورسنج بونسن است که شامل لکه چربی بر یک قطعه کاغذ می باشد یا از نوعی ژل (پارافين ) مقایسه می کنند در بعضی از نورسنجها از سلول فوتوالکتریک استفاده می شود .
سلول مذکور دارای صفحه ای است که نسبت به نور حساس است و هر چه شدت نور زیادتر باشد ، جریان الکتریکی بيشتری توليد می کند که به کمک یک ترمومتر الکتریکی متصل به فوتوسل سنجيده می شود و ميزان درست نور را طبق واحد لوکس نشان می دهد . برای سنجش نور هم باید نور سنج را به طرف منبع نور حرکت داد