کنترل IR 6A -کد7

ریموت IR جریانی  6A را پشتیبانی میکند.این ریموت میتواند تمام رنگهارا برای شما نشان داده وهمچنین نور ریسه هارا کم و زیاد کند .موارد استفاده آن در ریسه های RGB میباشد.