کنترل لمسی RF 18A -کد4

یک ریموت لمسی میباشد و همچنین 18A که با لمس کنترل و دست کشیدن روی رنگهای متفاوتی که روی صفحه کنترل وجود دارد شما میتوانید رنگ دلخواه خود را انتخاب نمایید.