بلوکی(smd5050)

بلوکی سفید بیشترین کاربرد و تقاضارا در بازار و دربین همکاران تابلو ساز دارد . این بلوکی دارای لومن بالا و سفید یخی میباشد.