اتصال 5050 - کد5

ارتباط ریسه نواری بدون نیاز به لحیم