کنترل RF 12A -کد5

این ریموت 12A بوده همچنین فرکانسی میباشد و تا محدوده 20 متری از ریسه هارا ساپورت میکند . دارای رقص نور و چشمک زن و کمو زیاد کردن نور و سرعت های متفاوت برای ریسه ها می باشد .در ریسه های RGB مورد استفاده قرار میگیرد.