(کنترل هفت رنگ)

موارد استفاده ریموت انگشتی در ریسه های نواری هفت رنگ بوده وقابلیتهایی همچون تغییر سرعت رقص نور - کم وزیاد کردن نور ریسه ها را دارا میباشد .