کلید DC -کد3

کلید DC رابط بین ترانس و ریموت  و دارای کید  ON , OFF میباشد.